Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden

 1. Voorafgaande 

Deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden zijn bindend. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken  mits schriftelijk akkoord met de BV Verleye. Deze voorwaarden  hebben voorrang op om het even welke andere voorwaarden.   

Elke voorwaarde is werkelijk door de partijen gewild en vormt geen (kennelijk) onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen . 

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert op eventuele vertalingen daarvan.  

 1. Verbintenissen van de BV Verleye 

Verbintenissen van de BV Verleye dienen aangegaan te worden door de wettelijke vertegenwoordigers van de BV. Werknemers en vertegenwoordigers mogen haar op geen enkele wijze jegens derden binden. Het uitsturen van een factuur door de BV Verleye vormt het bewijs van haar verbintenissen.   

Elk aanbod gedaan door de BV Verleye is informatief en bindt haar enkel in zoverre dit aanbod binnen de daarin bedongen termijn en op de daarin bedongen wijze werd aanvaard.  

 1. Bestelling – aanvaarding – ontbinding 
 1. Elke bestelling dient aanvaard te worden door de BV Verleye door middel van een orderbevestiging en/of pro-forma factuur.  
 1. De leveringstermijnen dewelke vermeld worden op onze offerten, orderbevestigingen of facturen zijn indicatief en niet bindend.   
 1. De BV Verleye is gerechtigd de levering van diensten of goederen op te schorten of de overeenkomst of rechtsverhouding te ontbinden indien (i) er is of dreigt te worden besloten tot het ontbinden en/of de vereffening van de klant, (ii) de klant failliet is of dreigt te worden verklaard, (iii) wanneer stappen ondernomen zijn of dreigen te worden ondernomen om een minnelijk of collectief schuldeisersakkoord af te sluiten, een overdracht onder gerechtelijk gezag te bewerkstelligen, een curator of een vereffenaar aan te stellen, (iv) de klant onderworpen is of dreigt te worden aan een collectieve schuldenregeling, (v) beslagen of maatregelen van tenuitvoerlegging worden of dreigen te worden gelegd/genomen en/of (vi) de controle over of het management van de klant wijzigt. 
 1. Opschortende voorwaarden die door de koper worden opgelegd, zijn enkel bindend als deze schriftelijk worden aanvaard door de BV Verleye.  
 1. De BV Verleye is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht (alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn).  
 1. Offerte en prijsopgave 
 1. De offertes en prijsopgaven van de BV Verleye zijn geldig voor 7 dagen, tenzij anders daarin vermeld.  
 1. Indien tussen de datum van verkoop en de datum van levering de tarieven van grondstof en/of transport variëren, behoudt de BV Verleye het recht alle wijzigingen die meer dan 5% van de verkoopprijs bedragen, aan te rekenen.  
 1. Betaling 
 1. Alle facturen zijn betaalbaar te Turnhout.  
 1. Alle facturen zijn betaalbaar op factuurdatum zonder korting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  
 1. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 10% per jaar en dit vanaf de vervaldag.  
 1. Bovendien zal elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling leiden tot de toepassing van een schadevergoeding t.b.v. 10% van het openstaande bedrag met een minimum van €50.  
 1. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.  
 1. De BV Verleye maakt voorbehoud voor andere toewijsbare schade die veroorzaakt zou kunnen worden door de niet betaling van de factuur op vervaldatum. 

 1. Technische informatie 
 1. Alle technische en commerciële documentatie die de klant ontvangt van de BV Verleye is slechts indicatief en bindt de BV Verleye op geen enkele wijzen, tenzij de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. De vermeldingen in de prijsopgave hebben steeds voorrang.  
 1. Alle documentatie die de koper worden meegedeeld, blijven eigendom van de BV Verleye en mogen niet worden doorgegeven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BV Verleye.  
 1. Transport 

Het transport van de verkochte goederen gebeurt uitsluitend op risico van de koper, zelfs al is de verzending gratis.  

De transportkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.  

 1. Aansprakelijkheid 

De BV Verleye zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe en materiële schade, met uitsluiting van gederfde winst en/of immateriële schade.  

De volledige aansprakelijkheid van de BV Verleye zal in elk geval beperkt worden tot het bedrag van de schade dat gedekt wordt door en effectief teruggevorderd wordt onder de polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de BV Verleye onderschreven heeft en zoals die op het ogenblik van de feiten van kracht is.  

De BV Verleye is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van: schending van enige intellectuele eigendomsrechten, dan wel industriële alleengebruiksrechten van derden, licenties of andere rechten van derden.  

De BV Verleye is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden die zij in naam en voor rekening van de klant inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. 

 1. Eigendomsoverdracht 

De overdracht van eigendom vindt pas plaats na de volledige betaling van de factuur. Bij niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde termijn behoudt de BV Verleye het recht om de geleverde goederen terug te nemen. 

 1. Klachten en geschillen 
 1. Klachten over de kwaliteit, hoeveelheid en/of aard van de goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dit binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen.  
 1. In geval van betwisting is alleen de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling  Turnhout bevoegd en het Belgisch recht (exclusief het CISG) van toepassing. 

 

 

 

 

ALGEMENE AANKOOP- EN BEDRIJFSVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

__(bedrijfsnaam): de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

Overeenkomst: de afspraken die tussen opdrachtgever en __(bedrijfsnaam) zijn gemaakt over het verrichten door __(bedrijfsnaam) van werkzaamheden voor Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen __(bedrijfsnaam) en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan __(bedrijfsnaam) opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door __(bedrijfsnaam) aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

 

2.2 Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst met __(bedrijfsnaam) komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging door __(bedrijfsnaam) retour is ontvangen of op het moment dat door Opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk, haar aanvaarding kenbaar maakt.

 

Artikel 4. Algemene verplichtingen van __(bedrijfsnaam)

4.1 __(bedrijfsnaam) zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

 

4.2 __(bedrijfsnaam) houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert __(bedrijfsnaam) Opdrachtgever over eventuele veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die __(bedrijfsnaam) ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

 

4.3 __(bedrijfsnaam) houdt van de opdracht een dossier bij. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal __(bedrijfsnaam) de bescheiden die zij van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen aan deze retourneren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal __(bedrijfsnaam) op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke __(bedrijfsnaam) overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht betrekking heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan __(bedrijfsnaam) ter beschikking te stellen.

 

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan __(bedrijfsnaam) ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 __(bedrijfsnaam) en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

6.2 Tenzij daartoe door __(bedrijfsnaam) voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud alle al dan niet schriftelijke uitingen van __(bedrijfsnaam), die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

6.3 __(bedrijfsnaam) en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 __(bedrijfsnaam) behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

 

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 8. Financiële bepalingen

8.1 In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van __(bedrijfsnaam) vastgelegd.

 

8.2 Het honorarium van __(bedrijfsnaam), zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt ___(per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden) aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en __(bedrijfsnaam) hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en __(bedrijfsnaam) verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

 

8.3 __(bedrijfsnaam) behoudt zich het recht voor om, in geval van een met Opdrachtgever afgesloten overeenkomst in abonnementsvorm, jaarlijks het honorarium te verhogen met het voor dat jaar van toepassing zijnde indexcijfer. Ook behoudt __(bedrijfsnaam) zich het recht voor om op basis van ontwikkelingen in de markt, stijgende kosten of anderszins zijn honorarium aan te passen. In de in de vorige zin van toepassing zijnde gevallen, verplicht __(bedrijfsnaam) zich om Opdrachtgever vooraf hierover te informeren, uiterlijk 1 maand voordat genoemde wijzigingen van kracht worden.

8.4 Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van __(bedrijfsnaam). De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

 

8.5 Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de __(bedrijfsnaam) toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan __(bedrijfsnaam) aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

 

8.6 Alle door __(bedrijfsnaam) in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

8.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van __(bedrijfsnaam) daartoe aanleiding geeft, is __(bedrijfsnaam) gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door __(bedrijfsnaam) te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is __(bedrijfsnaam) gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan __(bedrijfsnaam) uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

8.8 Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien de werkzaamheden van __(bedrijfsnaam) reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met 30% van het resterende offertebedrag.

 

Artikel 9. Reclames

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan __(bedrijfsnaam) kenbaar te worden gemaakt.

 

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft __(bedrijfsnaam) de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 10. Leveringstermijn

10.1 __(bedrijfsnaam) voert de opdracht uit conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 __(bedrijfsnaam) is jegens Opdrachtgever aansprakelijk:

 1. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming én
 2. de opdrachtgever __(bedrijfsnaam) schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij __(bedrijfsnaam) heeft gesommeerd om de tekortkoming, waarvoor zij aansprakelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen én
 3. __(bedrijfsnaam) aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

11.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van __(bedrijfsnaam), is __(bedrijfsnaam) voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van __(bedrijfsnaam) sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

11.3 Opdrachtgever vrijwaart __(bedrijfsnaam) voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan __(bedrijfsnaam) onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van __(bedrijfsnaam).

 

Artikel 12: Opzegging

12.1 Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft __(bedrijfsnaam) recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan __(bedrijfsnaam) zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door __(bedrijfsnaam), zal __(bedrijfsnaam) in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor __(bedrijfsnaam) extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan __(bedrijfsnaam) te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 13. Vervaltermijn

13.1 Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens __(bedrijfsnaam), in verband met het verrichten van werkzaamheden door __(bedrijfsnaam), in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 14. Wijziging algemene voorwaarden

14.1 __(bedrijfsnaam) is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door __(bedrijfsnaam) gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan __(bedrijfsnaam) te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

 

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen __(bedrijfsnaam) en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen __(bedrijfsnaam) is gevestigd. __(bedrijfsnaam) heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

 

15.2 Op de overeenkomst tussen __(bedrijfsnaam) en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

 

 

       

Everdongenlaan 23c    2300 Turnhout    België
T. +32 (0)14 43 90 73    info@verleye.be • BE0825013605

Vacatures | Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden

This website is developed with the support of:

 

This website is developed with the support of:

 

Everdongenlaan 23c    2300 Turnhout    België
T. +32 (0)14 43 90 73    info@verleye.be • BE0825013605

Vacatures | Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

Wij gebruiken cookies om de werking van deze website te optimaliseren